EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Remulus Oy
Y-tunnus: 3128889-5
Osoite: Tanokkaantie 719, 32610 Vampula
Puhelinnumero: 044 096 0174
Sähköposti: veera.leskela@remulus.fi

Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot

Veera Leskelä
Puhelinnumero: 044 096 0174
Sähköposti: veera.leskela@remulus.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhde ja sen ylläpito. Henkilötietoja kerätään varauksiin, sopimuksiin ja laskuihin liittyvissä asioissa sekä niihin liittyvien dokumenttien toimittamiseksi. Henkilötietoja kerätään myös markkinointipostin lähettämistä varten.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste, säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään. Käsittelyn peruste on asiakassuhteen ylläpito - jotta pystymme hoitamaan asiakkaan kanssa sovitut velvoitteet ja tarjoamaan informaatiota palveluistamme.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan / asiakasyrityksen tiedot, kuten nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi tallennamme rekisteriin mm. varauksiin koskevia tietoja ja laskutustiedot.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Tietojen säilytysaika

Asiakkaan tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen suorittamiseksi tai niin kauan kuin se lainsäädännön (kirjanpitolaki, kuluttajasuojalaki) mukaan on tarpeen säilyttää.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu asianmukaisesti palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.

Kirjallinen tarkastus-, muutos tai poistopyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle sähköpostitse tai postitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.